کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ام‍ه‍ا
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ان‍ص‍اری‌، م‍رج‍ان‌
دوان‍ل‍و، ف‍ران‍ک‌
زن‍گ‍ن‍ه‌، پ‍ری‌
ن‍ام‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ه‍روزی‌، اک‍ب‍ر
ص‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍ن‍ش‍ادی‌، س‍ارا
رس‍ت‍گ‍ارف‍س‍ای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ن‍ص‍رال‍ح‍ت‍ی‌، ح‍ن‍ا
زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍م‍ی‍دا، م‍ه‍دی‌
راد، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
پ‍اش‍ن‍گ‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ج‍اج‍رم‍ی‌
م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍اش‍ن‍گ‌
ح‍م‍ی‍دا ک‍ل‍ک‌ آزادگ‍ان‌
ف‍ی‍ض‌
ج‍ام‍ی‌
آی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
اس‍م‍اء
ک‍ت‍اب‌ س‍را
س‍خ‍ن‌
ن‍ام‍ن‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ق‍اص‍دک‌ ص‍ب‍ا
ع‍طائ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع شاهنامه
زنجانی ، محمود ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای شاهنامه
رستگارفسایی ، منصور ؛  تهران موسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گلواژه های نام :فرهنگ نامهای پسران و دختران و شرح معانی آن ها
نصرالحتی ، حنا ؛  [کاشان ] فیض   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ن۴۵۶‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام ها :فرهنگ ده هزار واژه ای نام های ایرانی
حمیدا، مهدی ؛  تهران حمیدا کلک آزادگان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ح۸۳۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل نام
صوفی ، مریم ؛  تهران جاجرمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ص۹۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام سخن
انصاری ، مرجان ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرزندان مان را این گونه بنامیم :فرهنگ نام های زیبای ایرانی
سهرابی ، فاطمه ؛  تهران قاصدک صبا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌س۸۴۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع نام شامل زیباترین نام های رایج در زبان های فارسی ، ترکی ، عبری ، پهلوی ، اوستایی ، لاتین ، عربی همراه با ذکر معانی و ریشه لغات ، تفکیک نام دختران و پسران
نامنی ، محمود ؛  تهران نامن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ن۲۲۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام های اصیل ایرانی
بهروزی ، اکبر ؛  تهران اسماء   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ب۸۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای ایرانی بر بنیاد شاهنامه فردوسی و برگزیده ای از دیگر نام های زیبای پارسی
دوانلو، فرانک ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌مدو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زیبا نامهای ایرانی ( آریایی ، ایران باستان ، فارسی باستان ، اوستایی و پهلوی )
پاشنگ ، مصطفی ؛  تهران مصطفی پاشنگ   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌پ۲۱۲ز‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام :نامنامه مشتمل بر ده هزار نام پسر و دختر
منشادی ، سارا ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌م۷۸۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آوای نامها از ایران زمین
زنگنه ، پری ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭ز۶۴آو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زیباترین نامهای ایرانی همراه با تلفظ و معانی نامها
راد، حسام الدین ؛  قم آینه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭ر۱۴۸ز‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک