کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ب‍ئ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
گ‍اه‍ش‍م‍اری‌
اس‍طرلاب‌
 
پدیدآور:
ن‍ب‍ئ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هدایت طلاب به دانش اسطرلاب " :آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن "
نبئی ، ابوالفضل ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۲۲‬,‭۴‬,‭‌ن۲۸۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تقویم و تقویم نگاری در تاریخ
نبئی ، ابوالفضل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭‌ن۲۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجری " از سقوط ایلخانیان تا تشکیل تیموریان "
نبئی ، ابوالفضل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۴‬,‭‌ن۲۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک