کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ش‍ع‍ر
ادب‍ی‍ات‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ن‍ق‍د -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ورزش‌ م‍دارس‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍اج‍ر، م‍ه‍ران‌
گ‍ی‍رو، پ‍ی‍ر
ن‍ب‍وی‌ رض‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍ک‍اری‍ک‌، ای‍رن‍ا ری‍م‍ا
ذک‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍ال‌، اس‍ت‍وارت‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ای‍گ‍ل‍ت‍ون‌، ت‍ری‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
آگ‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نبوی ، محمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۸۶۰۴۴‬,‭‌ن۲۶۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هرمنوتیک مدرن
تهران مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۱۲۱‬,‭۶۸‬,‭‌ه۵۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
چک بلامحل و نحوه رسیدگی قانونی آن با توجه به لایحه جدید
نبوی رضوی ، علی اصغر ؛  تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۶
شماره راهنما: ۱۳۵۶، ۲۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تربیت بدنی در مدارس
ذکائی ، محمود ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۸۶۰۴۴‬,‭ذ۴۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی
گیرو، پیر ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۱‬,‭‌گ۸۹۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
به سوی زبان شناسی شعر
مهاجر، مهران ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌م ۸۵۷ ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ی نظریه های ادبی معاصر
مکاریک ، ایرنا ریما ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵۰۳‬,‭‌م۷۳۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژگان ادبیات و گفتمان ادبی انگلیسی - فارسی فارسی - انگلیسی
مهاجر، مهران ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌م۱۷۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن
هال ، استوارت ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۸۲۱‬,‭‌ه۳۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بازی در مدرسه
نبوی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۸۶۰۴۴‬,‭‌ن۲۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه شعر بخوانیم
ایگلتون ، تری ؛  تهران آگه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۹۸۱‌چ‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک