کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ع‍رف‍ان‌
خ‍دا -ن‍ام‍ه‍ا
ع‍رف‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ت‍ص‍وف‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌
ع‍ارف‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۶ ق‌
س‍م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۵۳۱-۴۳۴ ق‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌، طاه‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ ق‌
ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ ول‍د، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۶۲۸-۵۴۵ ؟ق‌
روزب‍ه‍ان‌ ب‍ق‍ل‍ی‌، روزب‍ه‍ان‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ن‍ص‍ر
ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
ژن‍ده‌ پ‍ی‍ل‌، اح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
م‍ب‍ی‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ ق‌
ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ داع‍ی‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۶۲۷-۵۳۷ ق‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ح‍م‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ب‍ل‍خ‍ی‌، ع‍م‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
طه‍وری‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ت‍ه‍ران‌
ب‍رگ‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
زوار
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ای‍ران‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رج‍اء
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
خردنمای جان افروز
مستوفی ، یوسف بن علی ، قرن ۶ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی رجاء   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌م۵۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح
سمعانی ، احمدبن منصور ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۲‬,‭‌س۷۳۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیله و دمنه
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ک۶۶۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عجائب نامه (عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات )
همدانی ، محمد بن محمود ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌ه۶۷۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق
سهروردی ، یحیی بن حبش ؛  تهران پژوهشهای علمی در ایران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌س۸۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام
علم الهدی ، مرتضی بن داعی ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌ع۷۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر ابوالفتوح رازی
ابوالفتوح رازی ، حسین بن علی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کشف الاسرار و عده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
میبدی ، احمدبن محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روایات گهربار :گزیده از تفسیر کشف الاسرار
مبیدی ، احمدبن محمد، قرن ۶ ق ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک/‌ب‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بگشای راز عشق :برگرفته از کشف الاسرار میبدی
میبدی ، احمد بن محمد ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک/‌بر‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کلیله و دمنه
تهران امیرکبیر؛ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۲- ۱۳۷۱ -۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ک۶۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده :در اخلاق و تصوف
خانقاهی ، طاهربن محمد، قرن ۶ ق ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲‬,‭‌خ۲۶۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح شطحیات :شامل گفتارهای شورانگیز و رمزی صوفیان
روزبهان بقلی ، روزبهان بن ابی نصر ؛  تهران انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭ر۷۹۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح النجات ( متن عرفانی به زبان فارسی )
ژنده پیل ، احمدبن ابوالحسن ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭ژ۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الاولیاء
عطار، محمدبن ابراهیم ؛  تهران زوار   ، ۱۳۶۳- ۱۳۷۰ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲‬,‭‌ع۶۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الاولیاء
عطار، محمد بن ابراهیم ، ۶۲۷-۵۳۷ ق ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲‬,‭‌ع۶۶۷‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کلیله و دمنه ۱( رشته زبان و ادبیات فارسی )
مقصودی ، نورالدین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌م۷۲۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ، ۵۳۱-۴۳۴ ق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲۱‬,‭‌ج۳۶۳ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معارف بهاءولد
بهاءالدین ولد، محمدبن حسین ،۶۲۸-۵۴۵ ؟ق ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ب۸۲۴‌م‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقامات حمیدی براساس نسخه مورخ به سال ۶۶۸ متعلق به کتابخانه عارف حکمت مدینه و مقابله با ۶ نسخه معتبر
حمیدالدین بلخی ، عمربن محمود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ح۸۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3