کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ رادی‍وی‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌
رادی‍و -پ‍خ‍ش‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍اری‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍گ‍وای‍ر، م‍ای‍ک‌
ه‍ن‍دی‌، دی‍وی‍د
ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
رس‍ت‍ی‌، آن‍درئ‍ا
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون مصاحبه رادیویی
نجفی ، حمیدرضا ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۴۰۲۸‬,‭‌ن۳۲۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تحول ضمانت اجراها در حقوق جزای موضوعه ایران
مختاریان ، حمیدرضا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۴۱۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه جرم شناسی آکسفورد
مگوایر، مایک ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹- ۱۳۹۳ -۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌م۷۴۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رادیو در عصر جهانی شدن
هندی ، دیوید ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴‬,‭‌ه۷۲۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک مالی
رستی ، آندرئا ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک