کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۳-۲۵۱ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‌ م‍وم‍ن‌، م‍ح‍م‍دم‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دزم‍ان‌،- ۹۲۳ ق‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍وذرج‍م‍ه‍ری‌ (م‍ص‍طف‍وی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محمد زکریای رازی
نجم آبادی ، محمود ؛  دانشگاه رازی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭ر۱۸۲/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭‌ن۳۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه ( آبله و سرخک )
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭ر۱۸۲‌ج‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قصص و حکایات المرضی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۱۷۶۷۱‬,‭ر۱۸۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحفه حکیم مومن ، یا، تحفه المومنین
حکیم مومن ، محمدمومن بن محمدزمان ،- ۹۲۳ ق ؛  تهران بوذرجمهری (مصطفوی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۷۵۳‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله جودیه
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭‌ف‍لا۱۶۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک