کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ق‍رارداده‍ا
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍اری‍خ‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، داود
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ادق‍ی‌ م‍ه‍ی‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌
ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ش‍ک‍اری‌، روش‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ش‍اک‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
آق‍ای‍ی‌، داوود
آق‍ازاده‌، اح‍م‍د
م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌ س‍رای‌ ع‍دال‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول فقه
شکاری ، روشنعلی ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱‬,‭‌ش۵۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری
صادقی مهیاری ، فاطمه ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ص۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روان شناسی و علوم تربیتی
آزاد، حسین ؛  تهران نسل نیکان بعثت   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۳‬,‭آ۴۶۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( موضوعی )متون حقوقی
تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۸۲/‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوی
شکاری ، روشنعلی ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۶۴‬,‭‌ش۵۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم stxeT waL
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭ر۷۱۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحول دانش تعلیم و تربیت تطبیقی و بین الملل
آقازاده ، احمد ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭آ۶۵۱‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای بین المللی
آقایی ، داود ؛  تهران نسل نیکان سرای عدالت   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲‬,‭آ۶۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱)
حسینجانی ، بهمن ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ح۵۶۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی و تاریخ تحول دانش آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل
آقازاده ، احمد ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭آ۶۵۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( موضوعی )حقوق بین الملل خصوصی همراه درسنامه و نکات مهم
کاظمی ، علی ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۵‬,‭‌ک۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هزار نکته ، هزار تست سازمانهای بین المللی
آقایی ، داود ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۶۶۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات چهارگزینه ای حقوق تعهدات :قابل استفاده برای دانشجویان حقوق و علوم قضایی و داوطلبان کارشناسی ارشد
شاکری ، فاطمه ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ش۱۸۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی
مشفقی ، فرهاد ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۶۴‬,‭ر۷۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هزار نکته ، هزار تست :حقوق بین الملل عمومی
آقایی ، داوود ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۶۶۱‌ه‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه شعر و شاعران ایرانی :نقد شعر، مکتب ها، دوره ها و سبک های ادبی
جهانبخش ، فرهنگ ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ج۹۱۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک