کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۶۱۷ - ۶۲۸ ق‌
ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۶۲۸-۶۱۷ ق‌
 
پدیدآور:
ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،- ۶۴۷؟ق‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ع‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیره جلال الدین یا تاریخ جلالی
نسوی ، محمدبن احمد،- ۶۴۷؟ق ؛  [تهران ] سعدی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۵۷‬,‭‌ن۴۳۶‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیرت جلال الدین منکبرنی :ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری
نسوی ، محمدبن احمد ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۵۷‬,‭‌ن۴۳۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درد دل :تحریر نوین نفثه المصدور
نسوی ، محمدبن احمد ؛  تهران علمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۳‬,‭‌ن۴۳۶د‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک