کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
آی‍رن‌ م‍ی‍دن‌( گ‍روه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌)
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ص‍ف‍وی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌ -خ‍اطرات‌
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۷-۱۲۸۵ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۱۷ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ا -ی‍وگ‍س‍لاوی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌، س‍وس‍ن‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ی‍گ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د -خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
دان‍ش‌ آراس‍ت‍ه‌، م‍ج‍ی‍د
ع‍دن‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ش‍رف‌، م‍ری‍م‌
ک‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌، ع‍ف‍ت‌
ت‍ی‍ش‍م‍ا، ال‍ک‍س‍ان‍در
گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ع‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، ب‍ی‌ ت‍ا
م‍ق‍ص‍دی‌، رض‍ا
ب‍ه‍ادری‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد ج‍وان‌، ع‍ادل‌
اک‍ب‍ری‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ن‍ی‌ زن‌، ه‍ادی‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ش‍ه‍رزاد( م‍ی‍رم‍ی‍ران‌)
طاه‍ری‌، رض‍ا
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ی‍گ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ف‍وی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ن‌ ل‍ی‌، ک‍اووس‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
غریبه ی بزرگ ( زندگی و آثار بهرام بیضاوی )
عبدی ، محمد ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۳۳۰۹۲‬,‭‌ب۹۴۷/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستور روشمند
عدنانی ، منوچهر ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ع۴۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ورای ابدیت :ایرون میدن ، دث ، مگادث ، متالیکا، سوپلترا، بلک سبت
تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۷۸۲‬,‭۴۲۱۶۶‬,‭و۴۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرغ بهشتی
مشرف ، مریم ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۸۲۵/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چلچراغ سقف یاران خورده
نی زن ، هادی ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۹۱۱‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نیست تا نیست ( مجموعه شعر)
اکبریانی ، محمدهاشم ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۸۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
در ماگادان کسی پیر نمی شود
صفوی ، عطاءالله ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭‌ص۷۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران
حسن لی ، کاووس ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵۳۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
با لبان بسته ( مجموعه قصه )
گلشیری ، سیامک ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌گ۵۹۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره مهر( زندگی و سینمای سوسن تسلیمی )
ملکوتی ، بی تا ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۸۰۹۲‬,‭‌ت۵۷۲/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکتب بی خدایی
تیشما، الکساندر ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۰۹۴۹۷‬,‭‌ت۹۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات محمد یگانه
یگانه ، محمد ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲۴‬,‭‌ی۶۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ورد ورود( مجموعه شعر)
بهشتی ، شهرزاد( میرمیران ) ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خاکستر نشین راه طلوع ( مجموعه قصه )
دانش آراسته ، مجید ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۲۴۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
با آیینه دوباره مدار کن
مقصدی ، رضا ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۷۲۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فقط با دو خط
بهادری ، نازنین ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸۱۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پشت این صدای تازه
بیابانگرد جوان ، عادل ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸۹۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آفتاب به سینه ام سنجاق می شود
کیمیایی ، عفت ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
این است که نمی آید
عبداللهی ، علی ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ع۳۷۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داستان مرگ سیزدهم
طاهری ، رضا ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ط۲۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4