کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍وی‌ اس‍ت‍روس‌، ک‍ل‍ود،۱۹۰۸ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍خ‍واب‍ی‌ -درم‍ان‌
اح‍م‍د ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۵- ۱۳۰۸
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌ -.س‍ال‍ش‍م‍ار
ت‍رک‍ی‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۱۷-۴۳۲ ق‌ .رب‍اع‍ی‍ات‌ -داس‍ت‍ان‌
م‍ل‍ی‌گ‍رای‍ی‌ -ای‍ران‌
ب‍رم‍ک‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌،۱۸۷-۱۵۰ ق‌ -.داس‍ت‍ان‌
س‍رطان‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌،۱۹۲۴-۱۸۸۳ - س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
خ‍ودس‍ازی‌
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو،۱۹۸۶-۱۸۹۵
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ب‍اژان‍وف‌، ب‍وری‍س‌،۱۹۰۰ - - خ‍اطرات‌
آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
گ‍اوی‍ن‌، ش‍اک‍ت‍ی‌
ب‍ن‍ک‍س‌، س‍ی‍د
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو
ب‍اژان‍وف‌، ب‍وری‍س‌
م‍ق‍دادی‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍ل‍ن‍ی‍ت‍س‍ک‍ی‌، آل‍ک‍س‍ان‍در م‍ارک‍ووی‍چ‌
ل‍وی‌ اس‍ت‍روس‌، ک‍ل‍ود
ع‍اق‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر
ان‍درس‍ن‌، گ‍رک‌
ف‍ورس‍ای‍ت‌، ف‍ردری‍ک‌
ه‍رم‍اری‌ وی‌ ای‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
ک‍ات‍م‌، ری‍چ‍ارد
م‍وروا، آن‍دره‌
ه‍اری‌، پ‍ی‍ت‍ر
ب‍اب‍ر، ن‍وئ‍ل‌
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ه‍اگ‍ارد، ه‍ن‍ری‌ رای‍در
م‍ع‍ل‍وف‌، ام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرمانروایان شاخ زرین
بابر، نوئل ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۱۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازتابهای نور
گاوین ، شاکتی ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱۲‬,‭‌گ۲۱۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خراسان و ماوراءالنهر(آسیای میانه )
بلنیتسکی ، آلکساندر مارکوویچ ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۳۹‬,‭۶‬,‭‌ب۶۵۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حضور در هستی
کریشنامورتی ، جیدو ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۹‬,‭۹۳۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیروزی بر سرطان
اندرسن ، گرک ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۰۰۱۹‬,‭‌ف‍لا۸۷۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گریز از شیطان =evitanretla s'liveD ehT
فورسایت ، فردریک ؛  [تهران ] نشر گفتار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف۸۸۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مستی عشق
موروا، آندره ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گامها و آرمانها
رحیمی ، مصطفی ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭ر۴۲۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از کافکا
مقدادی ، بهرام ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ عشق ( سنفونی پاستورال )
ژید، آندره پل گیوم ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ژ۸۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
وزیر اعظم
هرماری وی ای ، کاترین ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۸‬,‭‌ه۵۲۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روزشمار تاریخ ایران :از مشروطه تا انقلاب اسلامی
عاقلی ، باقر ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶‬,‭‌ع۲۱۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیمای احمدشاه قاجار
شیخ الاسلامی ، محمدجواد ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۷‬,‭‌ش۸۹۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خواب و بی خوابی
هاری ، پیتر ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۴۹۸‬,‭‌ه۲۲۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مردم شناسی و هنر :گفت و شنود با کلود لوی استروس
لوی استروس ، کلود ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۹۲‬,‭‌ل۷۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سمرقند
معلوف ، امین ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱‬,‭‌م۶۷۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات بوریس باژانوف
باژانوف ، بوریس ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۹۲۲،/۰۸۴۲‬,‭‌ب۲۱۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرصتی دیگر
بنکس ، سید ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۷۱۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ناسیونالیسم در ایران
کاتم ، ریچارد ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹‬,‭‌ک۱۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ملکه آتش
هاگارد، هنری رایدر ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭‌ه۳۲۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2