کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ظام‌ ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
 
پدیدآور:
ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۴۸۵-۴۰۸ ق‌
ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر
ن‍ظام‌ ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ن‍ظام‌ ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ۴۸۵-۴۰۸ ق‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
زوار
اس‍اطی‍ر
ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیرالملوک ( :سیاست نامه )
نظام الملک ، حسن بن علی ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ن۴۸۵‌س‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از سیاستنامه و قابوسنامه
شعار، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ش۴۸۸‌گ‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاست نامه
نظام الملک ، حسن بن علی ،۴۸۵-۴۰۸ ق ؛  ض تهران اساطیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ن۴۸۵‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاستنامه
نظام الملک ، حسن بن علی ۴۸۵-۴۰۸ ق ؛  تهران زوار   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ن۴۸۵‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده سیاست نامه ( سیر الملوک )
نظام الملک ، حسن بن علی ؛  تهران قطره   ، ۱۳۶۹- ۱۳۷۹ - ۱۳۸۷ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ن۴۸۵‌س،/‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک