کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ای‍ران‌
ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات خانواده و مدنی خاص
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون خدمت وظیفه عمومی
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک