کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ق‍رارداده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ق‍رارداده‍ا
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -ق‍رارداده‍ا
ن‍ف‍ت‌ -ق‍رارداده‍ا
 
پدیدآور:
ص‍اب‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
رزاق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
زه‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
ف‍رش‍اد گ‍ه‍ر، ن‍اص‍ر
ام‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
روزب‍ه‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
خ‍وارزم‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
ش‍ه‍ردان‍ش‌
ب‍ه‍ج‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نفت ما و مسائل حقوقی آن
موحد، محمدعلی ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۷۲۸۲۰۹۵۵‬,‭‌م۸۲۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای نفتی ، یا، اسناد خیانت
رزاقی ، ابراهیم ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۷۲۸۲۰۹۵۵‬,‭ر۴۵۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیری در قراردادهای نفتی در ایران
فرشاد گهر، ناصر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۰۹۵۵،/۲۷۲۸‬,‭‌ف۵۲۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها
ربیعی ، فرانک ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۰۹۵۵،/۲۷۲۸‬,‭ر۳۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی :سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی
محبی ، محسن ؛  تهران شهردانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷۷۲‬,‭‌م۲۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مالی و حسابداری در قراردادهای بین المللی نفتی و بیع متقابل
زهدی ، مسعود ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۹۵۵،/۲۷۲۸۲‬,‭ز۷۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز
صابر، محمدرضا ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۹۵۵،/۲۷۲۸۲‬,‭‌ص۱۱۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادهای بین المللی نفت
امانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۹۵۵،/۲۷۲۸۲‬,‭‌ف‍لا۷۷۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک