کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ف‍ق‍ه‌)
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌ -ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍رای‍ط
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -ای‍ران‌
خ‍س‍ارت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ه‍ری‍ن‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
ادی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍اق‍ری‌ اص‍ل‌، ح‍ی‍در
ق‍ب‍ول‍ی‌ دراف‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ق‍اس‍م‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ت‍رک‍م‍ان‌، اب‍وذر
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
رن‍ج‍ب‍ر، م‍س‍ع‍ودرض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
اطلاع‍ات‌
م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ج‍د
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دان‍ش‌ پ‍ذی‍ر
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی مجد   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ش۸۶۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات ( تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران ، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)
شعبانی ، قاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ش۵۱۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد
رنجبر، مسعودرضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭ر۷۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران ( با توجه به آراء دادگاهها و دیوان عالی کشور)
نهرینی ، فریدون ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ن۸۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد و اسقاط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی
علی آبادی ، علی ؛  تهران دانش پذیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ع۸۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی
ادیبی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۳۵۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
باقری اصل ، حیدر ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۹۵۵،/۸۷۲‬,‭‌ب۲۴۱‌ف‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه عمومی بطلان در قراردادها( مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه )
قبولی درافشان ، محمدمهدی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ق۳۹۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غیرممکن شدن اجرای مفاد قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
ابراهیمی ترکمان ، ابوذر ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۱۳۷‌غ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حق انصراف مصرف کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
باقری اصل ، حیدر ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ب۲۴۱‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک