کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌ -. ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
م‍رداد
دارال‍ق‍ل‍م‌
ت‍ی‍ر
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هر طور که بخواهید
شکسپیر، ویلیام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌هد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی مکبث
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۱-۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قصه اشتاد
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیک آن باشد که انجامش نکوست ...
شکسپیر، ویلیام ؛  اهواز تیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاجر البندقیه
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌ت/‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی رومئو و ژولیت
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران مرداد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌تآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک