کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ری‍ح‍ان‍ی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ۱۹۱۴- ۱۹۴۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ص‍ر -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ون‍وس‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌ -ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ع‍ش‍م‍اوی‌، م‍ح‍م‍دزک‍ی‌
ه‍لال‌، م‍ح‍م‍دغ‍ن‍ی‍م‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌، اح‍م‍دج‍اس‍م‌
ب‍اش‍ا، ع‍ب‍ی‍دو
ت‍ق‍وی‌، رس‍ول‌
ش‍م‍لان‌، اح‍م‍د ع‍ی‍س‍ی‌
ق‍ط، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
ن‍ج‍م‌، م‍ح‍م‍د ی‍وس‍ف‌
اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ف‍ه‍د
م‍ص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
اب‍وس‍ی‍ف‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍س‍ی‍م‌
ب‍ن‍ت‍ل‍ی‌، اری‍ک‌
م‍ح‍ب‍ک‌، اح‍م‍دزی‍اد
ب‍ن‌ ذری‍ل‌، ع‍دن‍ان‌
لان‍دو
ش‍ک‍ری‌، غ‍ال‍ی‌
دواره‌، ف‍واد
ب‍ل‍ب‍ل‌، ف‍رح‍ان‌
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارالاداب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دار ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ای‍ف‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ت‍ص‍وی‍ر
دارال‍ک‍ن‍وز الادب‍ی‍ه‌
طلاس‌
م‍ن‌ م‍ن‍ش‍ورات‌ ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
من فنون الادب المسرحیه
قط، عبدالقادر ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ق۶۸۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر حماسی عرب
شکری ، غالی ؛  [تهران ] حقیقت   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ش۵۸۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >الحدیث :دراسه فی الدراما و مولفیها
بنتلی ، اریک ؛  بیروت موسسه ایف للطباعه و التصویر   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ب۶۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >فی الادب العربی الحدیث
نجم ، محمد یوسف ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۰ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ن۳۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >المردمی ماساه الحلاج :دراسه تحلیله لمسرحیه الحلاج للشاعر المسرحی ....
مصری ، علی ؛  بیروت موسسه الرساله   ، ۱۴۰۰ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌م۶۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الکلمه =کلمه >الفعل فی مسرح سعدالله ونوس
اسماعیل ، اسماعیل فهد ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نمایش در ادب معاصر عرب ( نمایش عربی )
تقوی ، رسول ؛  تهران نمایش (انجمن نمایش )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ت۶۴۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقول یا ساده تجربه الحکواتی من التقلید الی الحداثه
باشا، عبیدو ؛  بیروت دارالاداب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ المسرح العربی
لاندو ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹۶۲‬,‭‌ل ۲۷۸ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >
عشماوی ، محمدزکی ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ع ۶۳۸ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقالات فی المسرح
شملان ، احمد عیسی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۶ق =۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ش۶۷۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نجیب الریحانی و تطور الکومیدیا فی مصر
ابوسیف ، لیلی نسیم ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۵‬,‭ر۹۴۲،/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >العربی المعاصر قضایا و روی و تجارب
ابوهیف ، عبدالله ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مراجعات فی المسرح العربی منذ النشاه حتی الیوم دراسه
بلبل ، فرحان ؛  دمشق من منشورات اتحاد الکتاب العربی   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ب۶۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فن کتابه المسرحیه دراسه
بن ذریل ، عدنان ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ب۷۱۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >التاریخیه فی المسرح العربی المعاصر
محبک ، احمدزیاد ؛  دمشق طلاس   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌م۲۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >فی الادب العربی الحدیث ( تاریخ -تنظیر -تحلیل )
موسی ، خلیل ؛  [دمشق ] اتحاد الکتاب العرب   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌م۸۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فی النقد المسرحی
هلال ، محمدغنیمی ؛  قاهره دار نهضه مصر   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭‌ه۶۱۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سعدالله ونوس فی المسرح العربی الحدیث :رویه
حسین ، احمدجاسم ؛  بیروت دارالکنوز الادبیه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۹‬,‭و۷۹۹،/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اطلالات علی المسرح العربی خارج مصر
دواره ، فواد ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭د۷۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2