کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -گ‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍ان‍واده‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ای‍ت‍ال‍ی‍ا -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - آزادگ‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور( ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌ در ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور (ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ بااصلاحات سال ۱۳۶۸
تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و بهره وری ( مجموعه مقالات سمینار خانواده و بهره وری )
سمینار خانواده و بهره وری ( نخستین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۴۰‬,‭‌س۷۵۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیمای دختربچه ها در جمهوری اسلامی ایران
سمینار بررسی سیمای دختربچه ها در جمهوری اسلامی ( ۱۳۷۳ :تهران ) ؛  تهران دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۳‬,‭‌س۷۵۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تامین اجتماعی
تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زن در رسانه ها
سمینار زن و رسانه ها( ۱۳۷۳ :تهران ) ؛  [تهران ] نهاد ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴‬,‭‌س۷۵۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زن ، علم ، صنعت و توسعه
گنگره نقش زن در علم ، صنعت و توسعه (۱۳۷۴ : تهران ) ؛  [تهران ] نهاد ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴‬,‭‌ک۷۵۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری ایتالیا
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۵۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، همراه با واژه نامه
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مسکن
تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور( نهاد ریاست جمهوری )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون پنجساله دوم
[تهران ] اداره کل قوانین و مقررات کشور (نهاد ریاست جمهوری )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۵۵‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان از تاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ الی ۶۹/۶/۱۵
[تهران ] نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات راجع به زلزله
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۵۳۴۹۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک