کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍س‍ان‌( اس‍لام‌ -)ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌ ن‍ظام‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آل‍م‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ول‍راب‍ه‌، ری‍م‍ون‍د
ن‍وروزی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
چ‍س‍ر، اوس‍ت‍اس‌
ن‍وروزی‌ چ‍اک‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍وروزی‌ ف‍ی‍روز، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ن‍وروزی‌، ن‍ادر
 
ناشر:
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ش‍رق‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل زندگی و دانستنیهای روانشناسی برای نوجوانان
چسر، اوستاس ؛  تهران شرق   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۵‬,‭‌چ۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن
نوروزی ، محمد ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۶‬,‭‌ن۷۵۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ استراتژی
محمدنژاد، میر علی ؛  [تهران ] سنا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۰۲۰۱۴‬,‭‌م۳۵۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم آلمان
ولرابه ، ریموند ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭۳‬,‭و۷۲۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی در جرایم خرد و تاثیر آن بر احساس امنیت شهروندان " با تکیه بر نظریه پنجره های شکسته "
نوروزی ، نادر ؛  تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۸۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
کارشناسی در امور کیفری
نوروزی فیروز، رحمت الله ؛  تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۲۲۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
امام علی ( ع )و مخالفان فکری
نوروزی ، معصومه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه معارف اسلامی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۵ ،NHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان ( ۱۹۹۳تا۲۰۰۷)
نوروزی چاکلی ، عبدالرضا ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵۰۹۵۵‬,‭‌ن۷۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سنجش علم ، فناوری و نوآوری :مفاهیم و شاخص های بین المللی
نوروزی چاکلی ، عبدالرضا ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵۰۹۵۵‬,‭‌ن۷۵۴‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک