کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
اع‍ت‍ی‍اد
زن‍ان‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۶ م‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ا -ش‍ی‍راز
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌
دش‍ت‍س‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -ع‍ک‍س‍ه‍ا
دع‍ای‌ اف‍ت‍ت‍اح‌
گ‍ل‌ در ادب‍ی‍ات‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -ای‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
م‍ه‍اج‍رت‌ داخ‍ل‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -درم‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍د، م‍ارگ‍ارت‌
ام‍داد، ح‍س‍ن‌
خ‍وش‍خ‍وی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍واب‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ق‍رن‌۱۳ ق‌
ت‍اج‌ب‍خ‍ش‌، اح‍م‍د
زم‍ردی‍ان‌، اح‍م‍د
ژوزف‌، ادوارد
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ات‍اب‍ک‍زاده‌، س‍روش‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ف‍ی‍ن‍دل‍ی‌، س‍ال‍ی‌
ارف‍ع‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍رف‍راز، ل‍ی‍لا
م‍ن‍ت‍ظرال‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د
طاووس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍اع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
م‍رادی‌ غ‍ی‍اث‌ آب‍ادی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍ور ف‍اطم‍ه‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍ا ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
انجمن های ادبی شیراز( از اواخر قرن دهم تا به امروز)
امداد، حسن ؛  [تهران ] شیراز ما نوید شیراز   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۵۵۶۳۲۲،/۰۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۷۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره دلگشا
نواب شیرازی ، علی اکبر، قرن ۱۳ ق ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵۰۹‬,‭‌ن۶۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرز پرگهر نامگانی استاد علی سامی ۲۸ مقاله در زمینه های :باستانشناسی ، فرهنگ ، ادب ، تاریخ و هنر ایران
طاووسی ، محمود ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲۰۸‬,‭ط۲۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه
یارمحمدی ، لطف الله ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭‌ی۱۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هر طور که بخواهید
شکسپیر، ویلیام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌هد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش سازمانهای پولی و مالی بین المللی در مالیه بین الملل
سرفراز، لیلا ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۱۵‬,‭‌س۴۶۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زن در طول تاریخ
کریمی ، فرشته ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ک۵۱۶ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی مهاجرت های داخلی
فیندلی ، سالی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۳۲۶۰‬,‭۹۱۷۲۴،‌ف۹۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شعرترین شعرها
یغمایی ، افسانه ، گردآورنده ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ی۶۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
با حافظ تا کهکشان عرفان و اخلاق همراه با مقدمه تماشاگه راز و بخشهای تازه
صاعدی ، عبدالعظیم ؛  تهران ؛ شیراز نور فاطمه ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۶۵-۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸،/‌س‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گلگشت با حافظ
خوشخوی ، مرتضی ، گردآورنده ؛  شیراز سازمان پارکها و فضای سبز شیراز: نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ب‌خو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و تاریخ نگاری
تاج بخش ، احمد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۰۷‬,‭۲‬,‭‌ت۱۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه دشتستان در سرزمین ایران
اتابکزاده ، سروش ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۴۳‬,‭‌ف‍لا۲۱۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بانگی از نای نخجیران و طوطیان بحثی درباره دو داستان از دفتر اول مثنوی شریف مولانا جلال الدین محمد بلخی ...
ژوزف ، ادوارد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م،/‌شژو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیان حقیقت :بیانات ولی عصر" عج "شرح افتتاح
زمردیان ، احمد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۷۴‬,‭‌ف‍لا۶۲۵/‌شز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و تراژدی آن
ارفع ، مصطفی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۴۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برگی از زندگی بزرگان
کریمی ، فرشته ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۵۵‬,‭‌ک۵۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و تعهد
مید، مارگارت ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭‌م۹۲۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
منشور کورش هخامنشی
مرادی غیاث آبادی ، رضا ؛  تهران نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۷۷۹‬,‭۹۹۵۵۰۰۴۳‬,‭‌م۴۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
افسرده ام چرا؟
منتظرالصدق ، محمد ؛  شیراز نوید شیراز   ،
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۷۰۶‬,‭‌م۷۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8