کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۵-۱۲۸۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ش‍ی‍وا
ح‍داد، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍وی‍زان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
م‍ه‍دوی‌، اح‍م‍د ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ گ‍ر
ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
روزن‍ه‌
ف‍ک‍ر روز
اری‍ن‌ک‍ار
ق‍دی‍ان‍ی‌
ع‍طائ‍ی‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیدار با ذبیح الله منصوری
جمشیدی ، اسماعیل ؛  [ تهران ] ارین کار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۲۸‬,‭‌ج۶۴۸د‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیدار با ذبیح الله منصوری
جمشیدی ، اسماعیل ؛  [ تهران ] زرین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۲۸‬,‭‌ج۶۴۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیدارها
کاویانی ، شیوا ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۵‬,‭۰۶‬,‭‌ک۳۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینه ها :نقد و بررسی ادبیات امروز ایران
مهویزانی ، الهام ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌م۸۹۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گلچهر :چهره های معاصر ادبیات کودکان و نوجوانان ( مصاحبه ، زندگینامه و فهرست آثار... )کتاب اول :مصطفی رحماندوست ، رضا رهگذر، فریدون عموزاده خلیلی
حداد، حسین ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۲۸‬,‭‌ح۳۶۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چهره ها و اندیشه ها
مهدوی ، احمد ، مصاحبه گر ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۵‬,‭۶۲‬,‭‌م۸۶۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گوهای صریح
نبوی ، ابراهیم ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴‬,‭‌ن۲۶۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک