کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ا
وک‍ال‍ت‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌
م‍ن‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
ان‍ص‍اف‍داران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ت‍دری‍س‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌ ت‍دری‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۶ ، عقود معین ( یک )شامل بیع ، بیع شرط، معاوضه ، اجاره ، جعاله ، قرض ، صلح ، مضاربه
نوین ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ن۸۳۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری بانضمام قوانین و مقررات وکالت :تاریخچه وکالت و تاسیس کانون وکلا...
انصافداران ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۹‬,‭‌ف‍لا۸۸۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انرژی اتمی و موازین حقوقی
نوین ، پرویز ؛  تهران تدریس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌ن۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی تطبیقی ( حقوق قراردادها -و تعهدات )رم باستان -ایران -فرانسه -انگلستان
نوین ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ن۸۳۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول حقوق عمومی :حقوق اداری و دادرسی اداری تطبیقی ایران -فرانسه -انگلستان
نوین ، پرویز ؛  تهران جنگل ، جاودانه تدریس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۲‬,‭‌ن۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۷ : عقود معین ( دو )شامل شرکت ، ودیعه ، عاریه ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، رهن ، هبه
نوین ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ن۸۳۹‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انعقاد و انحلال قراردادها
نوین ، پرویز ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ن۸۳۹‌ف‍لا‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک