کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ل‍وف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ن‍ق‍د -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌۲۰ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌،۱۷۸۳-۱۷۷۵ - داس‍ت‍ان‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍روژی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ت‍رج‍م‍ه‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌،۱۳۵۹-۱۳۰۷ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍رج‍م‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ارن‍اپ‌، رودل‍ف‌
ام‍ام‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ازان‍ت‍زاک‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍وس‌
ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد دی‍وی‍د
ول‍ک‌، رن‍ه‌
وگ‍ل‍ر، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ح‍اف‍ظی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌
گ‍اردر، ی‍وس‍ت‍ای‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‍وف‍ر ت‍ج‍ری‍ش‌: زم‍ی‍ن‍ه‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍ی‍ل‍وف‍ر، ن‍اه‍ی‍د
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان اصطلاحات ادبی فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ح۵۷۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش به خاک یونان
کازانتزاکیس ، نیکوس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۸۹‬,‭۳۳۲‬,‭‌ک۱۶۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فلسفه علم ( مبانی فلسفی فیزیک )
کارناپ ، رودلف ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۱‬,‭‌ک۱۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فنی
صدری افشار، غلامحسین ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۰۳‬,‭‌ص۵۱۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محمد مصدق در محکمه نظامی
بزرگمهر، جلیل ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲۴‬,‭‌م۶۱۲/‌س‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظری به ترجمه
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ح۵۷۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وظیفه ادبیات :مجموعه مقالات
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران کتاب زمان نیلوفر   ، ۱۳۵۶-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۴‬,‭‌ن۳۲۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دنیای سوفی :داستانی درباره تاریخ فلسفه
گاردر، یوستاین ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۳۷۴‬,‭‌گ۱۳۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گلهای نیایش :شعر و نقد سهراب سپهری
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹/‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختار اسطوره ای در فیلمنامه
وگلر، کریستوفر ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۲۳‬,‭و۶۹۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نقد ادبی
تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌م۲۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۴۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ن۳۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از پست و بلند ترجمه :هفت مقاله
امامی ، کریم ؛  [تهران ] نیلوفر تجریش : زمینه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۷۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معنی ادبیات
حافظی ، علیرضا ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌ح۲۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی قدرت در شاهنامه
رحیمی ، مصطفی ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌نر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نقد جدید
ولک ، رنه ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵۰۹‬,‭و۷۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی داستان کوتاه ایران و جهان
مولوی ، فرشته ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱۰۱۶‬,‭‌م۸۴۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تفسیرهای زندگی
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۰۴‬,‭د۷۴۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اوهام
باخ ، ریچارد دیوید ؛  تهران نیلوفر، ناهید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ب۱۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مزدور
فاست ، هوارد ملوین ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۱۴۶‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7