کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍اوس‌ ه‍ول‍د، ج‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ل‍ش‍ک‍رک‍ش‍ی‌ ک‍وروش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ ص‍غ‍ی‍ر، ۴۰۱ ق‌.م‌
ک‍ورش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ ص‍غ‍ی‍ر، ۴۰۱ ق‌.م‌.
 
پدیدآور:
ه‍اوس‌ه‍ول‍د، ج‍ف‍ری‌
ه‍اوس‌ ه‍ول‍د، ج‍ف‍ری‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت از ایران ( :گزنوفون )
هاوس هولد، جفری ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۸۳‬,‭‌ه۳۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزنفون
هاوس هولد، جفری ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۸۳‬,‭‌ه۳۸۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک