کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ف‍وی‍ض‌ -اخ‍ت‍ی‍ار
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍ارت‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
ه‍ل‍ر، ه‍ان‍ی‍س‌ راب‍رت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍ارگ‍ل‌
س‍ارگ‍ل‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اداره کردن افراد در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ه۶۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل ( نظریه و شواهد تجربی )
هلر، هانیس رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۸۲‬,‭‌ه۶۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه تفویض اختیار کنیم
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۲‬,‭‌ه۶۱۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳‬,‭‌ه۶۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت گروه ها
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۲‬,‭‌ه۶۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فروش موفق
هلر، رابرت ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۵‬,‭‌ه۶۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برقراری ارتباط در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۵‬,‭‌ه۶۱۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارکنان
هلر، رابرت ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ه۶۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک