کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌.
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍اد ف‍ق‍ی‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود،۶۹۰ ؟-۷۷۳ق‌
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌
ن‍ظام‍ی‌ ب‍اخ‍رزی‌، ع‍ب‍دال‍واس‍ع‌ ب‍ن‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،- ۹۰۹ق‌
ن‍ظام‍ی‌ ب‍اخ‍رزی‌، ع‍ب‍دال‍واس‍ع‌ ب‍ن‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،- ۹۰۹ ق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
اس‍اطی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، [۱۳۴۶]
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۵۵‬,‭‌ه۶۵۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منشاءالانشاء
نظامی باخرزی ، عبدالواسع بن جمال الدین ،- ۹۰۹ ق ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۷-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭‌ن۴۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طریقت نامه
عماد فقیه ، علی بن محمود،۶۹۰ ؟-۷۷۳ق ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ع۸۷۸ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حافظ خراباتی روابط اجتماعی و سیاسی خواجه حافظ شیرازی با معاصرانش و بدست دادن شان نزول و تاریخ سروده شدن این آثار و شرح و تفسیر هر یک از آنها از آغاز تا انجام
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ن ‌ه‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منشا الانشاء
نظامی باخرزی ، عبدالواسع بن جمال الدین ،- ۹۰۹ق ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۳۳‬,‭‌ن۴۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه و فردوسی
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن ‌ه‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه کتابخانه های ایران و کتابخانه های عمومی
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران سازمان کتابخانه های عمومی شهرداری   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۵۵‬,‭‌ه۶۵۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک