کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌-۱۹۴۷
ف‍ارس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ف‍ی‍روزش‍اه‌ ت‍غ‍ل‍ق‌، ۷۰۹- ۷۹۰ ؟ق‌
م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ -ه‍ن‍د
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌-۱۹۴۷-
ه‍ن‍دوئ‍ی‍س‍م‌ و اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌
ن‍ه‍رو، ج‍واه‍رل‍ع‍ل‌،۱۹۶۴-۱۸۸۹lal rahawaJ ,urheN
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌-۱۷۶۵-۱۰۰۰
ه‍ن‍د -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌-۱۹۱۹-۱۸۵۷ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ه‍ن‍د -ق‍رن‌۱۲ ق‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اس‍لام‌ -ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌ -اش‍غ‍ال‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌،۱۹۴۷-۱۷۶۵
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
ج‍ن‍گ‌ ه‍ن‍د و چ‍ی‍ن‌،۱۹۵۴-۱۹۴۶
 
پدیدآور:
دولاف‍وز، ک‍ل‍ود ف‍ری‍زر
ع‍ف‍ی‍ف‌، ش‍م‍س‌ س‍راج‌
ج‍ی‍اپ‌، وون‍گ‍وی‍ن‌
آرون‍ووا، م‍اری‍ان‍ا روب‍ن‍وون‍ا
س‍دارن‍گ‍ان‍ی‌، ه‍روم‍ل‌
ارس‍ک‍ی‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
اح‍م‍د، ع‍زی‍ز
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اح‍م‍د، ن‍ذی‍ر
ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز ب‍ی‍ل‍ی‌،۱۷۸۳ ؟
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ب‍روج‍ردی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ن‌، م‍ش‍ی‍ر
ن‍م‍ر، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌
وارس‍ت‍ه‌، س‍ی‍ال‍ک‍وت‍ی‌ م‍ل‌
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، لاری‌
ن‍ه‍رو، ج‍واه‍ر ل‍ع‍ل‌
ن‍ه‍رو، ج‍واه‍رل‍ع‍ل‌
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ج‍ی‍م‍ز
ک‍ال‍ن‍ی‍ز، لاری‌
 
ناشر:
ش‍ی‍راز
ک‍ی‍ه‍ان‌
اطلاع‍ات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ام‍ی‍د
ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ن‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ب‍گ‍ی‍ر
ت‍وس‍ن‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍اوی‍دان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اس‍اطی‍ر
آس‍ی‍ا
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
هند در یک نگاه مردم شناسی تاریخ شناسی هندوستان تاریخ مذهب هندو .پیدایی جهان هستی . سرودهای ودا .نوشته های اوپانیشادی .مکتبهای فلسفی هند
جلالی نائینی ، محمدرضا ؛  تهران شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭‌ج۴۵۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دولت نادرشاه افشار
آرونووا، ماریانا روبنوونا ؛  تهران انتشارات شبگیر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭آ۴۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دین بین فو
جیاپ ، وونگوین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۹‬,‭۷۰۴۱‬,‭‌ج۹۷۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان
نمر، عبدالمنعم ؛  [تهران ] آسیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭‌ن۶۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علل ریشه ای درگیریهای مسلمانان و هندوها
جمشیدی بروجردی ، محمدتقی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۷۷‬,‭‌ج۶۴۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فیروزشاهی
عفیف ، شمس سراج ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۲۳۶۰۹۲‬,‭‌ف۹۵۱/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزادی هند
بازرگان ، مهدی ؛  [تهران ] نشر امید   ، ۱۳
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۴‬,‭‌ب۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تفکر اسلامی در هند
احمد، عزیز ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۴‬,‭‌ف‍لا۲۷۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جنبش اسلامی و گرایشهای قومی در مستعمره هند
حسن ، مشیر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۴‬,‭‌م۹۵۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قند پارسی
احمد، نذیر ؛  تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نادرشاه افشار
فریزر، جیمز بیلی ،۱۷۸۳ ؟ ؛  تهران توسن   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭‌ف۷۱۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایران و بابر
ارسکین ، ویلیام ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۹۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۲۵‬,‭‌ف‍لا۳۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آزادی در نیمه شب
کالینز، لاری ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۴‬,‭‌ک۲۶۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زندگی من
نهرو، جواهرلعل ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۴۰۹۲۴‬,‭‌ن۸۵۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کشف هند
نهرو، جواهر لعل ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭‌ن۸۵۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طلوع آزادی
کالنیز، لاری ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۴‬,‭‌ک۲۶۱ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هند
دولافوز، کلود فریزر ؛  ۱۳۱۶
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭د۷۷۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پارسی گویان هند و سند
سدارنگانی ، هرومل ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌س۸۳۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جواب شافی ( رساله یی در نقد ادبی )
وارسته ، سیالکوتی مل ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭و۱۵۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختناق هندوستان
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران گام   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۳‬,‭و۵۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3