کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : واح‍ددوس‍ت‌، م‍ه‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
اس‍اطی‍ر -ت‍اری‍خ‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
واح‍د دوس‍ت‌، م‍ه‍وش‌
واح‍ددوس‍ت‌، م‍ه‍وش‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ان‍زل‍ی‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های نگارش فارسی
واحددوست ، مهوش ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭و۱۳۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهای علمی به اسطوره شناسی
واحد دوست ، مهوش ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳‬,‭و۱۳۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی
واحددوست ، مهوش ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌نو‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک