کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، خ‍س‍رو
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، زاه‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی :لغتنامه های تخصصی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۴۱۳‬,‭‌ب۹۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب نمایش :فرهنگ واژه ها، اصطلاحها، سبکها و جریانهای نمایشی
شهریاری ، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۳‬,‭‌ش۸۲۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک