کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ س‍وادآم‍وزی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ س‍وادآم‍وزی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
آموزش بزرگسالان و توسعه
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، موسسه بین المللی روشهای سوادآموزی بزرگسالان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۸۱۳آ ،۰۰۵ / ،۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک