کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و رواب‍ط س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، خ‍س‍رو،۱۳۲۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍ص‍ام‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و رواب‍ط س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر،اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و رواب‍ط س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مقالات سینمائی ، گزیده مقالات سینمائی نشریات ادواری ایران سالهای ۲۵۲۳-۲۴۸۰
کریمی ، خسرو،۱۳۲۱ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر،اداره کل تحقیقات و روابط سینمائی   ، [۱۳۵۳]
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷۹۱۴۳‬,‭‌ک۵۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیلم های برگزیده ایرانی در جشنواره های داخلی و خارجی
عصام ، مهدی ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل تحقیقات و روابط سینمائی   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۵۵۵‬,‭‌ع۸۴۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک