کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ح‍ام‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
خ‍ورش‍ی‍د
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر داد
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍ط س‍وم‌
داد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳ )شامل کلیه سرفصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا تابستان ۱۳۸۸
ولیدی ، صالح ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
ولیدی ، صالح ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭و۷۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
ولیدی ، صالح ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
ولیدی ، صالح ؛  تهران داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
ولیدی ، صالح ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‌ج‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و ائتلاف عمدی اسناد برای دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ولیدی ، صالح ؛  تهران دفتر نشر داد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶‬,‭و۷۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مختصر النافع
ولیدی ، صالح ؛  [تهران ] خط سوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ...
ولیدی ، صالح ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خودآموز :۱۳۰۰[ هزار و سیصد ]پرسش چهار گزینه ای حقوق جزا و جرم شناسی همراه با پاسخنامه ( حقوق جزای اختصاصی )
ولیدی ، صالح ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭و۷۵۵‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پانصد پرسش چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و پاسخنامه های آن مخصوص متقاضیان آزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ...
ولیدی ، صالح ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭و۷۵۵‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی شامل کلیه سر فصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق
ولیدی ، صالح ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم ارتکابی توسط اتباع بیگانه در ایران
حامدی ، حسین ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۶۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق
ولیدی ، صالح ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌شر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک