کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وی‍رای‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍گ‍ی‍زش‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
زن‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ار -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -رواب‍ط ب‍ا ش‍اگ‍ردان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -درم‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
اردب‍ی‍ل‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
رات‍وس‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
داگ‍لاس‌، ی‍و
م‍ه‍ج‍ور، س‍ی‍ام‍ک‌ رض‍ا
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍ی‍وض‍ات‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
ف‍ی‍ل‍د، ل‍ی‍ن‍دا
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ب‍رت‍ی‍وم‌، ف‍ران‍س‍وا
ش‍ول‍ت‍ز، دوان‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
پ‍ن‍اه‌اف‍زار: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ه‍م‍ا وی‍رای‍ش‌
پ‍ن‍اه‌ اف‍روز وی‍رای‍ش‌
وی‍رای‍ش‌
راه‍گ‍ش‍ا س‍اس‍ان‌؛ وی‍رای‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲۳‬,‭ر۷۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح رفتار کودکان ( مشکلات رفتاری در کودکان )
داگلاس ، یو ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹۱۴۲‬,‭د۲۱۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره حرفه ای و روشهای کسب و کاربرد اطلاعات شغلی
اردبیلی ، یوسف ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۷۰۲‬,‭‌ف‍لا۳۷۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
راتوس ، اسپنسر ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭ر۱۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روان شناسی بالینی )
ساعتچی ، محمود ؛  موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۱۹‬,‭‌س۱۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه ریزی آموزشی
فیوضات ، یحیی ؛  تهران پناه افروز ویرایش   ، ۱۳۷۳- ۱۳۷۴ -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ف۹۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و روان درمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود،۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۴،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌س۱۷۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بازی
مهجور، سیامک رضا ؛  شیراز؛ تهران راهگشا ساسان ؛ ویرایش   ، ۱۳۷۲- ۱۳۸۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۸۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های شخصیت
شولتز، دوان ؛  تهران هما ویرایش   ، ۱۳۷۸- ۱۳۸۹ -۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭‌ش۷۳۱‌ن‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۷۶-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۸‬,‭ر۹۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۱۹‬,‭‌س۱۷۱ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان افسردگی
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۷‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه تحقیق در روانشناسی ( علوم انسانی )
برتیوم ، فرانسوا ؛  [تهران ] پناه افزار: موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲‬,‭‌ب۴۲۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عزت نفس برای زنان :راهنمای عملی برای عشق ورزیدن ، صمیمیت ، و موفقیت
فیلد، لیندا ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱۰۸۲‬,‭‌ف۹۸۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌س۱۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ص۲۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۲- ۱۳۷۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲‬,‭د۶۲۸ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت ( مدیریت عمومی )
احمدی ، مسعود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲۳‬,‭ر۷۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شخصیت
کریمی ، یوسف ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭‌ک۵۱۶ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4