کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۰ ق‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ث‍ل‍ث‌ ب‍رم‍ودا
آزم‍ون‍ه‍ا -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌دار -راه‍ن‍م‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ت‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ل‍ی‍ف‍ورد
رح‍ی‍م‍ی‌اف‍ش‍ار، ال‍ه‍ه‌( گ‍ن‍ج‍وی‌)
ب‍ی‍ک‍ر، ف‍ران‍گ‌
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
م‍ی‍رن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌
پ‍ژم‍ان‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ری‍گ‍ور، م‍ان‍ف‍رد
ب‍رل‍ی‍ت‍س‌، چ‍ارل‍ز ف‍رام‍ب‍اخ‌
 
ناشر:
م‍ح‍م‍د پ‍ارس‍ا؛ ب‍ع‍ث‍ت‌
پ‍ارس‍ا
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
پ‍ارس‍ا م‍ن‍ش‌
پ‍ارس‍ا؛ س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
گلهای جاویدان
معیری ، محمدحسن ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۶۷۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا؛ سمت   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ه۸۸۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲‬,‭‌ه۸۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد کودک و نوجوان
پارسا، محمد ؛  تهران محمد پارسا؛ بعثت   ، ۱۳۶۷-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭‌پ۱۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیریهای روانی و تربیتی و فن تهیه تست
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶‬,‭‌ه۸۸۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۶‬,‭‌ه۸۸۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مردم ( فولکلور ایران )
میرنیا، علی ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۹۶۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
از یادداشتهای یک زن خانه دار :در وقت ، پول و انرژی خود صرفه جویی کنید
رحیمی افشار، الهه ( گنجوی ) ؛  [تهران ] پارسا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۴۰‬,‭ر۴۲۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زن سی ساله
بالزاک ، اونوره دو ؛  [تهران ] پارسا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ب۲۶۱ز ‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شهر بی ترحم
گریگور، مانفرد ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌گ۴۱۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان پژمان بختیاری :شامل قصاید و مرائی ، غزلیات ، مثنویات ، چهارپاره ها، ترکیبات و ا بداعات ، قطعات ، منظومه ها
پژمان بختیاری ، حسین ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌پ۴۴۸د‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کویر اندیشه
پژمان بختیاری ، حسین ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌پ۴۴۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گمشدگان مثلث برمودا
برلیتس ، چارلز فرامباخ ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۶۳۶۳‬,‭‌ب۴۷۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مثلث برمودا
برلیتس ، چارلز فرامباخ ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۶۳۶۳‬,‭‌ب۴۷۲‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ضرب المثلها
ویتینگ ، کلیفورد ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۲۱‬,‭و۸۶۳‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان وحشی بافقی
وحشی بافقی ، کمال الدین ؛  تهران پارسا منش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭و۴۴۸د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵۳۵‬,‭‌ه۸۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ ( نظریه جدیدروان سنجی )
بیکر، فرانگ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۰۱۳‬,‭‌ب۹۵۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تدوین گزارش پژوهشی ، رساله و پایان نامه تحصیلی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶‬,‭‌ه۸۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بهداشت جهانی
بهشتی ، مرتضی ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴‬,‭‌ب۸۶۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2