کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍راگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍راگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌
ررت‍ی‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ۲۰۰۷ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌، خ‍س‍رو
ج‍ی‍م‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
اص‍غ‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ررت‍ی‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پراگماتیسم
جیمز، ویلیام ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۴۴‬,‭۳‬,‭‌ج۹۹۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و امید اجتماعی
ررتی ، ریچارد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۱۹۰‬,‭ر۴۴۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوعمل گرایی و فلسفه تعلیم و تربیت :بررسی پیامدهای دیدگاه ویلارد کواین و ریچارد رورتی در تعلیم و تربیت
باقری ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۴۴‬,‭۳‬,‭‌ب۲۴۱‌نو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به فلسفه ریچارد رورتی
اصغری ، محمد ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۹۰‬,‭ر۴۴۶/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک