کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دری‍دا، ژاک‌، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۴ م‌
م‍ان‍دلا، ن‍ل‍س‍ون‌، ۱۹۱۸ - م‌
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -ای‍ران‌ -ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، ج‍ف‌
ن‍ب‍وی‌، ن‍گ‍ی‍ن‌
پ‍ی‍ن‍چ‍اک‌، ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دریدا :قدم اول
کالینز، جف ؛  تهران پردیس دانش شیرازه کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۹۴‬,‭‌ک۲۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشنفکران و دولت در ایران :سیاست ، گفتار و تنگنای اصالت
نبوی ، نگین ؛  تهران پردیس دانش شیرازه کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۰۹۵۵،/۵۵۲‬,‭‌ن۲۶۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماندلا( قدم اول )
پینچاک ، تونی ؛  تهران پردیس دانش شیرازه کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۶۸‬,‭۰۹۴۰۹۲‬,‭‌م۱۷۳،/‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک