کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ان‌
ورزش‌ -ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ظرپ‍ور، س‍ه‍ی‍لا
ش‍ول‍ت‍س‌، س‍ان‍درا
رم‍زی‌، داوود
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر
م‍ی‍رزای‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ن‍ظری‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍وس‍وی‌، ج‍واد
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
س‍م‍اط
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ارس‍طو دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آث‍ار س‍ب‍ح‍ان‌
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ن‍ور دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سئوال و جواب در طب داخلی
نشر گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭‌س۹۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی آسیب های ورزشی
شولتس ، ساندرا ؛  مشهد ارسطو دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷‬,‭‌ش۷۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی ورزشی :مجموعه سوالات و نکات درسی کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی
نظریان ، عباس ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۵۱۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه بیماری های زنان و ناباروری به انضمام تست های طبقه بندی شده
نظرپور، سهیلا ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭‌ن۴۹۸در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های چشم :گزیده بیماری های چشم ووگان ۲۰۰۴ همراه با آزمون های پیش کارورزی و دستیاری بصورت تفکیک شده
رمزی ، داوود ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۷‬,‭ر۶۹۹‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۴۰۰= چهارصد >سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش کارورزی اسفند ۱۳۸۵ همراه با پاسخ تشریحی براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
موسوی ، جواد ؛  تهران آثار سبحان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭‌م۸۴۲‌چ‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستیار اول :پرسش های آزمون پیش کارورزی همراه با پاسخ تشریحی ( اسفند۸۷)
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭د‌س۵۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزمون اول :۵۰۰۰ آزمون با پاسخ های کاملا تشریحی
تهران سماط   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭آز۴۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کرم شناسی ، انگل شناسی ، حشره شناسی ، قارچ شناسی از مجموعه درسنامه های علوم پایه میر :درس و آزمون ویژه دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و علوم آزمایشگاهی
میرزایی قمی ، منصور ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭‌م۹۳۴‌کر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استعداد تحصیلی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی قابل استفاده برای تمامی گروه ها ۹۴- ۹۰ ؛ علوم پایه
عرفانیان ، امیر ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ع۵۴۶‌ف‍لا‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک