کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
اب‍ن‌ زه‍ر
ک‍رم‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
زی‍گ‍ری‍س‍ت‌، ه‍ن‍ری‌ ارن‍س‍ت‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ول‍ف‌، ه‍ن‍ری‍ک‌
س‍رم‍دی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
اف‍ض‍ل‌ال‍دی‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ام‍د، ق‍رن‌۶ ق‌
اس‍ود، ن‍زار
ال‍گ‍ود، س‍ی‍ری‍ل‌ ل‍وی‍د
ی‍ان‍ت‌، ل‍ی‍زا
ف‍ن‍ت‍زم‍ر، گ‍ره‍ارد
ب‍رن‍ار ، ژان‌ آل‍ف‍رد
روس‍ت‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍راون‌، ادوارد گ‍ران‍وی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ک‍وچ‍ک‌
طرح‌ ن‍و
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍رم‍دی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
دارالای‍م‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان نامی
زیگریست ، هنری ارنست ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭ز۸۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی
الگود، سیریل لوید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭‌ن۳۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طب اسلامی
براون ، ادوارد گرانویل ؛  [تهران ] بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭‌ب۴۱۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پنجهزار سال پزشکی
فنتزمر، گرهارد ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭‌ف۸۶۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب و طبابت در ایران ( ازعهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه )به روایت اسناد
روستایی ، محسن ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۵۵‬,‭ر۸۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
>...<عقدالعلی للموقف الاعلی
افضل الدین کرمانی ، احمدبن حامد، قرن ۶ ق ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۲۲‬,‭‌ف‍لا۶۵۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان ...
سرمدی ، محمدتقی ؛  تهران سرمدی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭‌س۴۸۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ابن زهر
اسود، نزار ؛  بیروت دارالایمان   ، ۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار افضل الدین ابوحامد کرمانی
افضل الدین کرمانی ، احمدبن حامد، قرن ۶ ق ؛  کرمان دانشگاه کرمان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۲۲‬,‭‌ف‍لا۶۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موزائیک انسانی
برنار ، ژان آلفرد ؛  تهران کوچک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۰۴‬,‭‌ب۴۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب اسلامی
براون ، ادوارد گرانویل ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭‌ب۴۱۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پزشکی
یانت ، لیزا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭‌ی۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر فلسفه طب
ولف ، هنریک ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹‬,‭و۷۳۴د‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک