کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ -خ‍طاه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -خ‍دم‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
آم‍وزگ‍ار، م‍رت‍ض‍ی‌
اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ار، ش‍ه‍ری‍ار
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍اع‍د، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ق‍ض‍ائ‍ی‌، ص‍م‍د
ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍لاح‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ای‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍وب‍خ‍ت‌، ی‍وس‍ف‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ال‍ه‍ی‌ م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
راه‌ ن‍وی‍ن‌
ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
ح‍ی‍ان‌: اب‍اص‍ال‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های حقوقی در قلمرو پزشکی
نوبخت ، یوسف ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ن۶۷۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پزشکی
عبادی ، شیرین ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضمیمه پزشکی قانونی
قضائی ، صمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ق۶۷۸‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین بهداشتی -درمانی -دارویی مواد غذایی و آرایشی
کاظمی ، محمد ؛  تهران راه نوین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ک۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جرایم و مجازاتهای پزشکان در حقوق ایران ( مطالعه تطبیقی با سایر کشورها)
ایمانی ، محمدرضا ؛  تهران حیان : اباصالح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴۱۱‬,‭‌ف‍لا۹۸۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پزشکی
عباسی ، محمود ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴۱‬,‭‌ع۲۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
الهی منش ، محمدرضا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۷۵۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی ، داروئی و بهداشتی
اسلامی تبار، شهریار ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی
ساعد، محمدجعفر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴۱۰۲۶۳،/۵۵‬,‭‌س۱۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر
آموزگار، مرتضی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭آ۸۱۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی مسوولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران
نجاتی ، مهدی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ن۲۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت پزشکی
عباسی ، محمود ؛  تهران موسسه حقوقی پزشکی سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ع۲۹۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای پزشکی
عباسی ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی حقوقی سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ع۲۹۸‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق
سلاحی ، جعفر ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۱‬,‭‌س۶۲۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیات پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق
شعبانی ، سعید ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۱‬,‭‌ش۵۱۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک