کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍لا، ش‍ارل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ح‍ت‍ری‌، ول‍ی‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍د،۲۸۴-۲۰۶ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍اح‍ظ، ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر، ۱۵۰ - ۲۵۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ارگ‍ل‍ی‍وث‌، دی‍وی‍د س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
پ‍لا، ش‍ارل‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الجاحظ = جاحظ>، فی البصره و بغداد و سامراء
پلا، شارل ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴۰۹‬,‭‌ج۱۲۶/‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<البحتری =بحتری >
مارگلیوث ، دیوید سمیوئل ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ب۳۳۱/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک