کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ورری‍اح‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -گ‍وی‍ش‍ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
پ‍ورری‍اح‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی گویشهای ایران
پورریاحی ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭۰۷۲‬,‭‌پ۶۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک