کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ور رض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
پ‍ور رض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
ن‍م‍ای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چهار نمایشنامه
پور رضائیان ، مهدی ؛  تهران نمایش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌پ۶۵۷‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بر شانه های شهاب
پور رضائیان ، مهدی ؛  محراب قلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۶۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک