کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و دول‍ت‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ زن‍ان‌( ع‍ال‍ی‌ -)ای‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -اس‍لام‌
اخ‍لاق‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌ -.س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
دن‍ی‍وی‌ گ‍رای‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ج‍دد -ای‍ران‌
اس‍لام‌ -اروپ‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ -ای‍ران‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
رم‍ض‍ان‌، طارق‌
ش‍ک‍رخ‍واه‌، ی‍ون‍س‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
خ‍ورس‍ن‍دی‌ طاس‍ک‍وه‌، ع‍ل‍ی‌
اج‍لال‍ی‌، پ‍روی‍ز
ع‍زی‍زی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
س‍ی‍دام‍ام‍ی‌، ک‍اووس‌
خ‍ان‍ی‌، ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌
ت‍اج‍ور، ع‍ل‍ی‌
ف‍رام‍رزق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، اح‍د
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
ک‍م‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
اص‍غ‍ری‌، ف‍ی‍روزه‌
س‍ری‍ع‌ ال‍ق‍ل‍م‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍ای‍ا، ع‍ل‍ی‌
ف‍اض‍ل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍زن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
خ‍اک‍ب‍از، اف‍ش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی پایان نامه های نمایش
تاجور، علی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷۹۲‬,‭‌ت۱۶۷‌ک‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی نمایش
تاجور، علی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷۹۲‬,‭‌ت۱۶۷‌ک‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی بررسی موردی رشته علوم اجتماعی
قانعی راد، محمد امین ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ق۲۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه ، تفکر علمی ، نوآوری و حیطه عمومی ( مجموعه مقالات )
پایا، علی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱‬,‭‌پ۲۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظام ارتباطی آموزش در ایران :آموزش متوسطه و آموزش عالی با تاملی بر علوم انسانی در گفت و گو با علیمحمد کاردان ، محمود مهرمحمدی ، فریده مشایخ ...
خورسندی طاسکوه ، علی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۵۵‬,‭‌خ۸۳۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر توسعه آموزش عالی در ایران با تاکید بر علوم انسانی
عزیزی ، نعمت الله ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۳‬,‭‌ع۵۸۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جنسیت و توسعه
خانی ، فضیله ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌خ۲۷۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سبکهای خبرنویسی
شکرخواه ، یونس ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۴‬,‭‌ش۵۸۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرونده هسته ای ایران سیر تاریخی و نظریه ها
هاشمی ، حمید ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۱۹۰۹۵۵،/۸۲۵۱‬,‭‌ه۲۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و نقد مبانی سکولاریسم
کمالی ، علی اکبر ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ؛ دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۱۱‬,‭۶‬,‭‌ک۶۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در علوم سیاسی
سیدامامی ، کاووس ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۷۲‬,‭‌س۸۹۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بازسازی و توسعه علوم اجتماعی با نگاهی به ساختار برنامه
اجلالی ، پرویز ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۲۴۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سیاسی ایران
سریع القلم ، محمود ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۲‬,‭‌س۵۲۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیاست نبوی مبانی ، اصول ، راهبردها
علیخانی ، علی اکبر ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳۶‬,‭‌ع۸۵۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام
فرامرزقراملکی ، احد ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۱‬,‭‌ف۳۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق و اقتصاد
خاکباز، افشین ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۷۰‬,‭‌خ۱۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی
جزنی ، نسرین ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴۰۹۵۵‬,‭‌ج۴۱۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات زنان و آموزش عالی
اصغری ، فیروزه ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۰۸۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران :رویکردی انسان شناختی و مطالعات فرهنگی
فاضلی ، نعمت الله ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۲‬,‭‌ف۱۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مسلمانان غرب و آینده اسلام
رمضان ، طارق ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۹۴‬,‭ر۷۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9