کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ی‍رداده‌ ب‍ی‍ران‍ون‍د، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ق‍ص‍اص‌( ف‍ق‍ه‌)
دف‍ت‍ره‍ای‌ اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍دف‍ی‍ل‍د، ک‍ال‍ی‍ن‌ ف‍ران‍ک‌
پ‍ی‍رداده‌، ب‍ی‍ران‍ون‍د، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌
پ‍ی‍رداده‌ ب‍ی‍ران‍ون‍د، اح‍س‍ان‌ال‍ه‌
پ‍ی‍رداده‌ ب‍ی‍ران‍ون‍د، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ه‌
آدن‍ا
خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا شهریور۱۳۷۹
پیرداده ، بیرانوند، احسان الله ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌پ۸۹۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق " قواعد عمومی قراردادها"
پدفیلد، کالین فرانک ؛  تهران آدنا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۴۲‬,‭‌پ۳۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قصاص و متفرعات آن :نگاهی نو به مجازات قتل عمد با بررسی موارد سکوت ، ابهام با اجمال ...
پیرداده بیرانوند، احسان اله ؛  تهران موسسه فرهنگی ، انتشاراتی آفرینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌پ۸۹۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناددفاتراسنادرسمی
پیرداده بیرانوند، احسان الله ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۶۰۲۵۹‬,‭‌پ۸۹۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک