کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ط -ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -ظه‍ور و چ‍اپ‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ -ای‍ران‌ -اص‍ف‍ه‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌
چ‍اپ‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌
چ‍اپ‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍لام‍ی‌ ج‍ل‍ی‍س‍ه‌، م‍ج‍ی‍د
ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍ر ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
رئ‍ی‍س‍ی‌م‍ب‍ارک‍ه‌، س‍ه‍ی‍لا
ب‍اب‌ ال‍ح‍وائ‍ج‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ب‍ن‍ی‌اح‍م‍دی‌، ق‍اس‍م‌
ژان‌، ژرژ
پ‍ورم‍م‍ت‍از، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اح‍م‍دزاده‌، م‍س‍ع‍ود
گ‍ل‌گ‍لاب‌، داری‍وش‌،۱۳۶۷-۱۳۱۴ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
پ‍اک‍دل‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍رد
 
ناشر:
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
داری‍وش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رای‍زن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ت‍ک‍وک‌ زری‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قواعد و ضوابط چاپ کتاب
تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ک۳۷۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه هاو کتابداران در عصر الکترونیک
لنکستر، فردریک ویلفرد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۲۸۵۴‬,‭‌ل۶۷۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده ساختن کتاب :برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ، کتابداران ، ناشران ، چاپخانه ها ودوستداران کتاب
ادیب سلطانی ، میر شمس الدین ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۳۴۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از چاپخانه تا کتابخانه بررسی روشهای چاپ و آماده سازی کتاب و مطبوعات
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ص۲۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با آثار گرافیکی جهان
تهران بهار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۶۰‬,‭آ۵۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فنی عکاسی
گل گلاب ، داریوش ،۱۳۶۷-۱۳۱۴ ، گردآورنده ؛  تهران داریوش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۷۷۱‬,‭‌گ۶۱۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی صنعت چاپ
رئیسی مبارکه ، سهیلا ؛  تهران رایزن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۶۸۶۲‬,‭ر۹۹۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارفی پیرامون چاپ و نشر مطبوعات کتاب ، روزنامه ، مجله و آموزش کتابداری
صافی ، قاسم ؛  [تهران ] ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۶۸۶‬,‭۲‬,‭‌ص۲۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول تاریک خانه
بنی احمدی ، قاسم ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۷۷۱‬,‭۴‬,‭‌ب۷۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ظهور و چاپ فیلم و عکس در خانه
احمدزاده ، مسعود ؛  ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۷۷۱‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۱ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی چاپ و نشر
باب الحوائجی ، فهیمه ؛  تهران تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ب۱۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریکخانه عکاسی
پاکدل ، محمدجواد ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۷۷۱‬,‭۴‬,‭‌پ۲۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه مصور الفبا و خط
ژان ، ژرژ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴۱۱‬,‭۰۹‬,‭ژ۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع چاپ و نشر :برای چاپخانه ها، ناشران ، مولفان ...
پورممتاز، علیرضا ؛  [تهران ] موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵۰۳‬,‭‌پ۷۵۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتاب های چاپ سنگی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان
غلامی جلیسه ، مجید ؛  اصفهان حوزه علمیه اصفهان ، مرکز تحقیقات رایانه ای   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷۶۳۲۲‬,‭‌غ۷۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک