کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‌ -دع‍اوی‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اص‍غ‍ری‌، ن‍اص‍ر
ش‍ی‍وا رض‍وی‌، ک‍اظم‌
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
ن‍ب‍وی‌ رض‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ق‍وام‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
آی‍دی‍ن‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
دی‍دار
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
ب‍وع‍ل‍ی‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌: ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
خ‍ورش‍ی‍د ن‍و
م‍دی‍ن‌
آری‍ان‌
ک‍وه‍س‍ار
لاه‍ی‍ج‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ط س‍وم‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون چک و اصول دادوستد با آن در بازار ایران
تهران مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون چک
قم مدین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون جدید چک
تهران کوهسار   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌قد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، چک ، برات ، سفته
تهران خورشید نو   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن با توجه به قانون اصلاحی ۷۲
نبوی رضوی ، علی اصغر ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ن۲۶۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک ، مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۳/۸/۱۱
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چک ( کیفری -حقوقی )
قائم مقام فراهانی ، محمدحسین ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۳۴۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات چک
قوامی ، بهنام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۸۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ی۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی گردش چک در حقوق ایران و گامی در راه تکامل آن
شیوا رضوی ، کاظم ؛  تهران بوعلی   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ش۹۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک
تهران دیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر مقررات حقوقی و کیفری چک در ایران
قوامی ، بهنام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۸۵۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاهها
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر حقوقدان : عصر حقوق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت ( با کلیه مصوبات و اصلاحات آن )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین قانون صدور چک در آئینه موازین حقوقی کشور( جدید)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشای قوانین چک با آخرین اصلاحات و الحاقات
اصغری ، ناصر ؛  تهران آریان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۵۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون جدید صدور چک
تبریز آیدین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک در نظم حقوق کنونی
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ب۱۴۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون چک ، سفته ، برات از قانون تجارت
قم لاهیجی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2