کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژن‍ت‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -ژن‍ت‍ی‍ک‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ -ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ام‍ل‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ژن‍ت‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار
ژن‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍اژه‌، ژان‌
ف‍وک‍وی‍ام‍ا، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
پ‍ی‍اژه‌، ژان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰ م‌
آزرم‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
ق‍ارائ‍ی‍ون‌
م‍ی‍ش‍ارا، ب‍ری‍ان‌
اس‍ت‍ان‍ف‍ل‍ی‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍س‍وان‍گ‌، م‍ی‍ن‍گ‌
گ‍راه‍ام‌، ل‍ورن‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ع‍ل‍ی‌
اوان‍س‌، دی‍لان‌
دان‍و، ال‌،س‍ی‌
م‍راد، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌
ب‍ه‍زاد، م‍ح‍م‍ود
ک‍ال‍ور، ک‍ن‍ت‌
 
ناشر:
روزن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌
دارال‍م‍ع‍ارف‌
اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
س‍م‍ت‌
ام‍ی‍ر
م‍ه‍ت‍اب‌
دری‌؛ رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ - ان‍س‍ان‍ی‌
رش‍د
ژرف‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ج‍اوی‍دان‌
ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
ت‍رم‍ه‌ رز س‍م‍ت‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍اطم‍ی‌، واژه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ اص‍لاح‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ه‍ال‌ و ب‍ذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مندل و سیر تکاملی علم ژنتیک
شیبانی ، حسین علی ؛  موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱۰۹‬,‭‌ش۸۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک و مسائل آن
استانفلید، ویلیام ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۸ژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماشین قدرت و اختناق حاکم بر سازمانهای پژوهشی شوروی
گراهام ، لورن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌گ۲۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پیری
میشارا، بریان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۶۷‬,‭‌م۹۷۲ر‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک
دانو، ال ،سی ؛  تهران امیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭د۲۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲ : نظام های تحولی از روان تحلیل گری تا رفتار شناسی و نظام های عینی
منصور، محمود ؛  تهران دری ؛ رشد   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭‌م۷۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از کودکی تا پیری
منصور، محمود ؛  تهران ترمه رز سمت   ، ۱۳۶۲-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭‌م۷۹۳ر‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی :به ضمیمه آزمونهای عملیاتی در پژوهش های ژنتیک وبالینی
پیاژه ، ژان ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭‌پ۸۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ژنها و ژنتیک
آسیموف ، آیزاک ؛  تهران فاطمی ، واژه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭آ۵۴۷ژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش انسان و عقاید داروین
قارائیون ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۰۱۶۲‬,‭‌ق۱۵۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از تولد تاپیری
منصور، محمود ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸- ۱۳۷۹ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭‌م۷۹۳ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای به ژنتیک بیماریهای روانی
تسوانگ ، مینگ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۴۲‬,‭‌ت۵۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی چند درباره ژنتیک برای استفاده دانشجویان رشته روانشناسی
بهزاد، محمود ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۱/۵۷۵‬,‭‌ب۸۵۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تکاملی ( قدم اول )
اوانس ، دیلان ؛  تهران نشر و پژوهش شیرازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۹۱۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الوراثه =وراثه >اساسیات و مبادی
مراد، عبدالخالق ؛  بیروت دارالمعارف   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌م۴۳۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ژن درمانی برای پزشکان
کالور، کنت ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تهران   ، ۱۹۹۷م . =۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۰۴۲‬,‭‌ک۲۵۶ژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک رفتاری ( مباحث و یافته های نوین علم وراثت در روان شناسی و روان پزشکی )
تهران مهتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۵۹۱‬,‭۵‬,‭ژ۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آینده پسا انسانی ما
فوکویاما، فرانسیس ؛  تهران روزنامه ایران ، موسسه انتشاراتی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۷۴‬,‭۲۹‬,‭‌ف۸۸۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی تکوینی
پیاژه ، ژان ، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰ م ؛  تبریز دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭‌پ۸۶۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای اساسی ژنتیک
آزرم ، اسمعیل ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌ت ۴۸۳ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2