کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رن‍ج‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
آش‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍راق‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍رات‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
اس‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
دان‍ش‍ور
خ‍وش‍ه‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تامین اجتماعی
تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
اسما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار
آشتی ، محسن ؛  تهران مدرسه عالی بیمه تهران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭آ۵۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و تامین اجتماعی
تهران خورشید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
[تهران ] شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار به ضمیمه قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب نامه ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها
تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق کار
عراقی ، عزت الله ؛  [تهران ] دانشگاه ملی ایران   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭‌ع۴۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۵۳-۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی
تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
[تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قوانین جدید کار و تامین اجتماعی بانضمام اصلاحات و آیین نامه های مربوط به قانون تامین ...
تهران خوشه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی شامل قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه
[تهران ] دانشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر قانون جدید کار
هاشمی ، محمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ه۲۵۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار، قانون بیمه بیکاری
تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کاربه ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران ...
رنجبری ، ابوالفضل ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭ر۷۲۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای نو در حقوق کار
براتی نیا، محمود ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ب۳۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت ، دعوی و جرائم قانون کار
تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ح۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار جمهوری اسلامی ایران :مصوب آبانماه ۱۳۶۹
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار مصوب ۱۳۶۹
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3