کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، گ‍روه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍وی‍ش‌ ده‌ آب‍ادی‌
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ش‍ع‍ر زه‍د
 
پدیدآور:
س‍ق‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍روان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ج‍ب‍اری‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍اق‍ری‌، ل‍ی‍لا
ب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ام‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
رس‍ول‍ی‌، ه‍اج‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
م‍داح‍ی‌ ک‍وپ‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‌ پ‍ور اس‍دآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ل‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ص‍دق‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
م‍ی‍رزازاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍وس‍وی‌، ص‍غ‍ری‌ ال‍س‍ادات‌
ح‍ی‍دری‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ک‍اف‌ ده‍ک‍ردی‌، م‍ی‍ن‍ا
ج‍م‍ال‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ص‍غ‍ری‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طبقه بندی اصطلاحات و اسامی اشعار انوری با توجه به سبک خاص شعری شاعر
مصدقیان ، محمد حسن ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۱ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سوررئالیسم در نثر عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم هجری
جلوانی ، محمد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۳۵ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نظریه ادبی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
جباری مقدم ، عباس ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۹ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
جلوه های عرفان در آثار نظامی
گل پور اسدآبادی ، حسین ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۰ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقاصد ثانوی خبر و انشا در آثار سعدی
جمالی ، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۲ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سیری در اصطلاحنامه نویسی عرفانی
باقری ، لیلا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۴ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طنز در شعر معاصر :بررسی و تحلیل طنز در اشعار مهدی اخوان ثالث ، محمدرضا شفیعی کدکنی ، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
شیخ ، محمد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۶ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
فرا روان شناسی روح در مثنوی مولوی
مداحی کوپایی ، حسین ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۵ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
چشم اندازهای آرمانشهر در شعر فارسی ( با تکیه بر آثار نظامی ، عطار، سعدی و جامی )
حیدری ، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۳ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و تعلیقات دیوان ( محمود القصاید )سپهر کاشانی
امیری ، عبدالرزاق ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۷ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاویل در آثار سنایی
میرزازاده ، محسن ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۰ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
جامعه شناسی عصر صفوی در شعر صائب
کیانی ، صغری ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۸ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
عیار سخن در آرای سخن سرایان ( نیمه ی قرن چهارم تا نیمه ی قرن هفتم )
بیگی ، علی اصغر ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۴ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای آثار طاهره صفارزاده و فروغ فرخزاد از دیدگاه فکری و محتوایی
حسینی نوش آبادی ، فخرالسادات ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۳ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری از دیدگاه فکری و محتوایی
موسوی ، صغری السادات ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۲ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عناصر بومی در شعر سهراب سپهری
سقایی ، حسین ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۱ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و تعلیقات غزلیات ملک قمی
ایروانی ، مریم ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۵ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و سبک شناسی قیصرنامه
رسولی ، هاجر ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۶ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی گویش ده آبادی
محمدی ، محمدرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۸ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و بررسی شعر زهد در ادب فارسی تا قرن ششم هجری
عکاف دهکردی ، مینا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۹ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8