کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍اش‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍دف‌ -م‍ح‍ت‍وا
اخ‍لاق‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
دو زب‍ان‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ح‍ت‍وا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وه‍ری‌، ل‍ی‍لا
ش‍ف‍ای‍ی‌ زاده‌، ب‍درال‍م‍ل‍وک‌
ل‍ه‍راب‍ی‌ گ‍ل‍ه‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، ف‍رص‍ت‌
ق‍دم‍ی‌، م‍ل‍وک‌
گ‍رم‍اب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍راب‍ی‌ راد، ب‍ه‍ج‍ت‌
پ‍اش‍ای‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍اد، رق‍ی‍ه‌
ی‍زدان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍س‍ن‍ق‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍زدای‍ی‌، خ‍داداد
خ‍دادادی‌، م‍ه‍دی‌
اس‍لام‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، طاه‍ره‌
س‍ج‍ادی‌ راد، س‍م‍ی‍ه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌ م‍غ‍ان‍ل‍و، اک‍ب‍ر
م‍ی‍رزای‍ی‌ م‍ق‍دم‌، زه‍ره‌
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ن‍دا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی کارایی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان رشته های مختلف آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸
محمدی ، علی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۲ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جایگاه مولفه های میراث فرهنگی در کتابهای تاریخ دوره راهنمایی با روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷
گرمابی ، مهدی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۰ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه وضعیت موجود برنامه درسی مقطع متوسطه از نظر میزان توجه به مولفه های یادگیری طبیعی
قربانی خسروشاهی ، طاهره ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۱ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای میزان اضطراب امتحان ، عزت نفس و خلاقیت دانش آموزان در ارزشیابی واقعی و ارزشیابی سنتی
نیکنام ، ندا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی در مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهرستان کاشان در سال تحصیلی ۸۵-۸۶
قدمی ، ملوک ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۶-۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فرایند جهانی شدن نظام تعلیم تربیت جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدلی برای آن
محرابی راد، بهجت ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۳ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی در درس تاریخ دوره دوم متوسطه در شهر اردبیل در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷
کیهان مغانلو، اکبر ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۴ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی میزان بهره وری از TCI در فرایند یاددهی -یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های کاشان در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷ و راهکارهای گسترش آن
میرزایی مقدم ، زهره ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵ ،LDE
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در نظام برنامه درسی کشور در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در شهر کاشان در سال ( ۸۶-۸۷)
پاشایی دولت آباد، رقیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۶ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هوشهای چندگانه در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصیلی ۸۶-۸۷ و ارائه راهکارهایی برای طراحی و اجرای برنامه درسی
امینی ، سمیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۷ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین جو سازمانی و برنامه درسی پنهان در مدارس مقطع متوسطه شهرستان دهلران در سال ۱۳۸۶-۸۷
کریمی نیا، فرصت ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۸ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷
مزدایی ، خداداد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۹ ،LDE
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مولفه های تربیت اخلاقی در کتابهای درسی سال دوم راهنمایی تحصیلی
اسلامی ، مهدیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۳ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل ارتباط عمودی در محتوای کتابهای درسی ریاضی پایه سوم ، چهارم و پنجم مقطع ابتدایی در سال ۱۳۸۸- ۱۳۸۷
فسنقری ، حسین ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۴ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری
یزدانی کاشانی ، زینب ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۵ ،LDE
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نظرات معلمان دوره ی ابتدایی درباره ی تناسب محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت با نیازهای آموزشی آنان در ناحیه ۱ و ۲ شهرکرد در سال تحصیلی ۱۳۸۷- ۱۳۸۶
لهرابی گله ، یعقوب ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۶ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی دیدگاه دبیران و دانش آموزان در خصوص چگونگی رعایت معیارهای سازماندهی محتوای درس تاریخ ایران و جهان در دوره متوسطه ( شهرستان کاشان سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸)
خدادادی ، مهدی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۷ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت موجود هوش هیجانی در میان دانشجویان به منظور اصلاح برنامه های درسی آموزش عالی
سجادی راد، سمیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۸ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات دوره راهنمایی از منظر توجه به استانداردهای آموزشی فرایندی از دیدگاه دبیران و متخصصان
شفایی زاده ، بدرالملوک ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۹ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مسائل تحصیلی دانش آموزان دو زبانه از دیدگاه دانشجویان کردزبان دانشگاه ایلام ( شهرستان ایلام ، سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸)
گوهری ، لیلا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۰ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6