کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -ق‍رن‌۲۰ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
ان‍ق‍لاب‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر،۱۹۶۰-۱۹۱۳ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ادری‍س‌، ع‍ای‍ده‌ م‍طرج‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
پ‍وچ‍ی‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -)ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ارت‍ر، ژان‌پ‍ل‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر،( ۱۹۶۰-۱۹۱۳)
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ دارالاداب‌
ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌
م‍ت‍ی‍ن‌
ب‍ام‍داد
ن‍ش‍ر ن‍ادی‌
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍اپ‍ی‌ (ی‍اران‌)
دارالاداب‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
پ‍ژواک‌
م‍رواری‍د
س‍ک‍ه‌
پ‍ی‍ام‌
ف‍رخ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ف‍رخ‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
انسان طاغی
کامو، آلبر ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۲۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالیگولا
کامو، آلبر ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ک‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حکومت نظامی
کامو، آلبر ؛  تهران سکه   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کالیگولا
کامو، آلبر ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیگانه
کامو، آلبر ؛  تهران کانون معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرگ خوش
کامو، آلبر ؛  تهران ابراهیم پاپی (یاران )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سقوط
کامو، آلبر،( ۱۹۶۰-۱۹۱۳) ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سوء تفاهم
کامو، آلبر ؛  تهران پژواک   ، ۱۳۴۹-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تبعید و حکومت وجدان
کامو، آلبر ؛  بامداد   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیگانه
کامو، آلبر ؛  تهران فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طاعون
کامو، آلبر ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه پوچی
کامو، آلبر ؛  تهران پیام   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۱۴۹‬,‭۸‬,‭‌ک۲۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و اندیشه مجموعه مقاله
سارتر، ژان پل ؛  تهران کتاب زمان   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۴‬,‭‌س۱۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عادل ها :نمایشنامه در ۵[ پنج ]پرده
کامو، آلبر ؛  تهران متین   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهمان و چند داستان دیگر
کامو، آلبر ؛  کرج نشر نادی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌ک۲۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الغریب =غریب >و قصص اخری
کامو، آلبر ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۹۰=۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
افسانه سیزیف
کامو، آلبر ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۴‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عیش
کامو، آلبر ؛ 
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیگانه
کامو، آلبر ؛  نشر نشانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الموت =موت >السعید
کامو، آلبر ؛  بیروت منشورات دارالاداب   ، ۱۹۷۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2